Disable Preloader

Leveringsvoorwaarden

Barrique® The famous Art of Spirit
Betaling en incassokosten bij betaling op rekening
 1. Betaling dient steeds te geschieden binnen 8 dagen na factuurdatum, op een door Barrique aangegeven wijze in de valuta waarin is gefactureerd, tenzij schriftelijk anders door Barrique aangegeven. Barrique is gerechtigd om periodiek te factureren.
   
 2. Indien de Wederpartij in gebreke blijft in de tijdige betaling van een factuur, dan is de Wederpartij van rechtswege in verzuim. De Wederpartij is alsdan de wettelijke rente verschuldigd. De rente over het opeisbare bedrag zal worden berekend vanaf het moment dat de Wederpartij in verzuim is tot het moment van voldoening van het volledig verschuldigde bedrag.
   
 3. Barrique heeft het recht de door de Wederpartij gedane betalingen te laten strekken in de eerste plaats in mindering van de kosten, vervolgens in mindering van de opengevallen rente en tenslotte in mindering van de hoofdsom en de lopende rente.
   
 4. Barrique kan, zonder daardoor in verzuim te komen, een aanbod tot betaling weigeren, indien de Wederpartij een andere volgorde voor de toerekening van de betaling aanwijst. Barrique kan volledige aflossing van de hoofdsom weigeren, indien daarbij niet eveneens de opengevallen en lopende rente en incassokosten worden voldaan.
   
 5. Bezwaren tegen de hoogte van een factuur schorten de betalingsverplichting niet op.
   
 6. Indien de Wederpartij in gebreke of in verzuim is in de (tijdige) nakoming van zijn verplichtingen, dan komen alle redelijke kosten ter verkrijging van voldoening buiten rechte voor rekening van de Wederpartij. De buitenrechterlijke kosten worden berekend op basis van hetgeen op dat moment in de Nederlandse incassopraktijk gebruikelijk is, momenteel de berekeningsmethode volgens Rapport Voorwerk ll. Indien Barrique echter hogere kosten ter incasso heeft gemaakt die redelijkerwijs noodzakelijk waren, komen de werkelijk gemaakte kosten voor vergoeding in aanmerking. De eventueel gemaakte gerechtelijke en executiekosten zullen eveneens op de Wederpartij worden verhaald. De Wederpartij is over de verschuldigde incassokosten eveneens rente verschuldigd.

Horeca voorwaarden:

 1. Op al onze offertes en diensten zijn de Uniforme Voorwaarden Horeca van toepassing. Voor meer informatie verwijzen wij u door naar de de volgende link: www.khn.nl/uvh-nl